Politika privatnosti

 

Ova Politika privatnosti („Politika”) Vam pruža informacije o tome kako Babić i partneri odvjetničko društvo d.o.o. („Babić i partneri“, „mi”, „nam”) čuva Vaše osobne podatke kada posjetite našu internetsku stranicu (bez obzira odakle je posjećujete) ili na neki drugi način komunicirate s nama, te Vam govori o Vašim pravima privatnosti. Ova Politika definira i određuje kako prikupljamo, koristimo, dijelimo i na drugi način obrađujemo osobne podatke o: (i) korisnicima internetske stranice www.babic- partners.hr; (ii) našim strankama i/ili potencijalnim strankama i njihovim kontakt osobama; (iii) našim dobavljačima i njihovim kontakt osobama; (iv) kontakt osobama naših poslovnih partnera i profesionalnih udruženja čiji smo članovi; (v) kandidatima za zaposlenje i (vi) bilo kojoj drugoj fizičkoj osobi čije osobne podatke obrađujemo.

Ova se Politika primjenjuje uz pravila hrvatskog i EU zakonodavstva o zaštiti podataka, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) („GDPR“) i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/18).

Osobni podaci znače svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik); fizička osoba čiji se identitet može utvrditi je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora, poput imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, online identifikatora ili uz pomoć jednog ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

Voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i načine obrade Osobnih podataka.

Osjetljivi podaci ili posebne kategorije podataka znači Osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko porijeklo, politička stajališta, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije fizičke osobe, podaci koji se tiču zdravlja ili podaci o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičke osobe.

Primatelj znači fizička ili pravna osoba kojoj se otkrivaju Osobni podaci.
Primjenjivi propisi o zaštiti podataka znači GDPR, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

i drugi propisi o zaštiti podataka koji su primjenjivi na nas. Vi znači ispitanik čije Osobne podatke obrađujemo.

Osim ako nije drukčije određeno u ovoj Politici, bilo koji drugi pojam sadržan u ovom dokumentu imat će isto značenje kao što je definirano Primjenjivim propisima o zaštiti podataka.

Kontakt podaci voditelja obrade

Babić i partneri odvjetničko društvo d.o.o. Nova cesta 60 / 1. kat
Zagreb
Hrvatska

Tel: +38513821124
Email: office@babic-partners.hr

Opće odredbe

Mi (Babić i partneri odvjetničko društvo d.o.o.) smo voditelj obrade u odnosu na Osobne podatke koje obrađujemo. Osiguravamo da naši radnici koji rukuju i/ili obrađuju Osobne podatke postupaju u skladu s ovom Politikom i Primjenjivim propisima o zaštiti podataka.

Osobni podaci koje obrađujemo o Vama

Prikupljamo sljedeće kategorije Osobnih podataka o ispitanicima koji su ili naše stranke i/ili potencijalne stranke i njihove kontakt osobe, dobavljači i njihove kontakt osobe, kandidati za zaposlenike, korisnici naše internetske stranice i/ili drugi ispitanici:

➢ Opći podaci: Ime, titula, spol, organizacija/poslodavac, uloga u organizaciji, mjesto rada, broj telefona, adresa, adresa elektroničke pošte i drugi podaci.

➢ Posebne kategorije podataka: podaci koji otkrivaju rasno ili etničko porijeklo, članstvo u sindikatu, podaci o zdravlju itd.

➢ Podaci o strankama: Osobni podaci koje pružaju stranke i/ili potencijalne stranke u vezi s njihovim poslovanjem, upravom, radnicima, poslovnim partnerima, dobavljačima, kupcima ili drugim ispitanicima, podaci za plaćanje, sadržaj komunikacije primljene od stranaka i/ili potencijalnih stranaka, podaci o našem angažmanu.

➢ Podaci o dobavljačima: Osobni podaci o kontakt osobama i/ili zaposlenicima dobavljača koji nam prodaju robu i/ili usluge, uključujući njihovo ime, adresu, telefonski broj, ulogu u organizaciji, adresu elektroničke pošte i druge opće podatke.

➢ Profesionalni podaci: podaci o stručnim kvalifikacijama, područjima prakse, sudjelovanju na stručnim konferencijama, seminarima i u udruženjima.

➢ Regulatorni podaci: Osobni identifikacijski broj, putovnica ili drugi identifikacijski dokumenti i njihovi brojevi, datum rođenja, država prebivališta, podaci o stvarnim vlasnicima, podaci dobiveni u okviru provođenja mjera dubinske analize i drugi podaci koje moramo prikupiti i pribaviti prema primjenjivim propisima, kao što su, primjerice, propisi o sprječavanju pranja novca, propisi koji reguliraju odvjetničku struku, porezni propisi itd.

➢ Podaci o kandidatima za zaposlenje: podaci koje su kandidati za zaposlenje dostavili putem elektroničke pošte ili na drugi način u vezi s mogućim zaposlenjem u društvu Babić i partneri.

➢ Podaci o uređaju: adresa internetskog protokola računala (IP), korisnički agent (tj. podaci o Vašem internetskom pregledniku) i podaci o posjećenim internetskim stranicama i datotekama. Također koristimo neophodne kolačiće koji su nužni kako bismo omogućili pristup našoj internetskoj stranici.

Vaše Osobne podatke prikupljamo izravnom interakcijom, na primjer kada te podatke dostavlja kontakt osoba stranke ili potencijalne stranke ili kada angažiramo dobavljače – treće strane koji nam pružaju usluge. Osobne podatke također prikupljamo iz javno dostupnih izvora, kao što su trgovački registri, registri stvarnih vlasnika.

Svrhe i Pravne osnove za obradu Osobnih podataka

Osobne podatke koristit ćemo samo kada nam propisi to dopuštaju. Najčešće ćemo koristiti Osobne podatke na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • ➢  Kada trebamo izvršiti ugovor koji ćemo sklopiti ili smo sklopili sa strankom ili potencijalnom strankom;
 • ➢  Kada je to nužno za naše legitimne interese (ili legitimne interese treće strane), a interesi i temeljna prava ispitanika ne nadilaze te interese;
 • ➢  Kada je to potrebno zbog poštivanja pravne obveze;
 • ➢  Kada je obrada nužna za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva; i
 • ➢  U iznimnim okolnostima, kada ispitanik daje privolu na našu obradu Osobnih podataka. Dolje smo opisali sve načine na koje obrađujemo Osobne podatke i na koje se pravne osnove oslanjamo da bismo to učinili. Svrhe u koje koristimo Osobne podatke su sljedeće: ➢ Pružanje pravnih usluga našim strankamaZa ove svrhe koristimo opće podatke, podatke o strankama, posebne kategorije podataka i, kada je zakonski propisano, regulatorne podatke. Ova je obrada neophodna za izvršavanje ugovora s našim strankama, radi zaštite naših i legitimnih interesa naših stranaka, uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva stranke i za poštivanje naših pravnih obveza. Od kontakt osoba stranke ili potencijalne stranke zahtijevamo da dostave samo podatke koji su potrebni za pružanje pravnih usluga.

  ➢ Administracija odnosa i ugovor sa strankama

  Za ovu svrhu koristimo opće podatke i podatke o strankama. To je potrebno za izvršavanje ugovora s našim strankama (na primjer, za izdavanje računa i naplatu naših naknada) i za potrebe naših legitimnih interesa (na primjer, za pružanje strankama informacija koje smatramo relevantnima za njih).

 • ➢  Administracija odnosa s dobavljačima Za ovu svrhu koristimo podatke o dobavljačima, opće podatke, podatke o strankama i regulatorne podatke. Ova je obrada potrebna za interno upravljanje našim poslovanjem, za ugovaranje plaćanja s dobavljačima, za upravljanje našim odnosima s dobavljačima (na primjer, kada dobavljači pomažu u pružanju usluga našim strankama) i za upravljanje našim sustavom praćenja utrošenog vremena i naplate. Pravne osnove za ove postupke obrade su zaštita naših legitimnih interesa i onih treće strane, izvršavanje ugovora s našim dobavljačima i poštivanje naših pravnih obveza.
 • ➢  Pružanje pristupa našoj internetskoj stranici
  Za ovu svrhu koristimo podatke uređaja koji su strogo potrebni za pristup i sigurnu komunikaciju s našom internetskom stranicom.
 • ➢  Poštivanje regulatornih zahtjeva Za ove svrhe koristimo regulatorne podatke, opće podatke, podatke o strankama i posebne kategorije podataka. Pravna osnova za ovu obradu je poštivanje naših pravnih obveza prema primjenjivim propisima, na primjer propisima za sprječavanje pranja novca, propisima koji reguliraju odvjetničku profesiju, poreznim propisima itd.
 • ➢  Zapošljavanje Za ovu svrhu koristimo podatke kandidata za zaposlenike i profesionalne podatke koje nam je dostavio dotični kandidat. Takva je obrada nužna za svrhu zapošljavanja kao našeg legitimnog interesa. Samo ovlaštene osobe u društvu Babić i partneri imaju pristup podacima kandidata za zaposlenike. Podaci kandidata za zaposlenike obrađuju se samo tijekom procesa zapošljavanja ili, na temelju privole ispitanika, najduže godinu dana nakon davanja takve privole, kako bi se kandidat za zaposlenika obavijestio o svim potencijalnim mogućnostima zaposlenja. Za više informacija o povlačenju privole pogledajte Prava ispitanika. Primatelji Osobnih podatakaOsobne podatke dijelimo samo ako je to dopušteno primjenjivim propisima o zaštiti podataka. Ponekad moramo podijeliti Osobne podatke sa sljedećim primateljima:
 • ➢  Poslovni partneri: U iznimnim okolnostima, kada drugo odvjetničko društvo ili odvjetnik pomaže u pružanju pravnih usluga stranci, možemo dijeliti Osobne podatke s drugim odvjetničkim društvima, odvjetnicima i drugim savjetnicima ako to stranka zatraži radi zaštite interesa stranke ili radi izvršavanja ugovora sa strankom.
 • ➢  Dobavljači i izvođači: Vaše Osobne podatke dijelimo s našim dobavljačima koji nam pružaju usluge i/ili robu, uključujući pružatelje IT usluga, pružatelje računovodstvenih usluga i revizore, pružatelje prevoditeljskih usluga, dostavne službe i pružatelje poštanskih usluga te ostale savjetnike trećih strana koji nam pružaju podršku u vezi s poslovanjem. Osiguravamo da dobavljači podliježu obvezama povjerljivosti i da pružaju dovoljna jamstva za provedbu tehničkih i organizacijskih mjera na način da obrada zadovoljava zahtjeve u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka. Dobavljači koji primaju Osobne podatke obično se nalaze u Hrvatskoj ili u drugoj zemlji unutar Europskog gospodarskog prostora (“EGP”).
 • ➢  Financijske institucije: Dijelimo Osobne podatke s financijskim institucijama za svrhe naplate i plaćanja, u skladu s primjenjivim propisima. Financijske institucije koje prime Osobne podatke od nas obično se nalaze u Hrvatskoj.
 • ➢  Nadležna tijela: Dijelimo Osobne podatke ako je to potrebno radi poštivanja naloga nadležnog tijela ili ako je otkrivanje potrebno radi poštivanja pravne obveze; ili ako Osobne podatke treba podijeliti s nadležnim tijelom radi izvršavanja našeg ugovora sa strankom ili radi zaštite legitimnih interesa naše stranke; ili ako je to potrebno za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva stranke i/ili naših pravnih zahtjeva.

Prava ispitanika

Vi imate sljedeća prava:

 • ➢  Pravo na pristup Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li ili ne Osobne podatke koji se odnose na Vas. Ovo Vam također omogućava dobivanje kopije Osobnih podataka koje čuvamo i provjeru obrađujemo li ih zakonito.
 • ➢  Pravo na ispravak Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od nas ispravak Vaših netočnih Osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune Osobne podatke, uključujući i davanjem dodatne izjave.
 • ➢  Pravo na zaborav Imate pravo zahtijevati da obrišemo Osobne podatke o Vama koje obrađujemo, osim ako smo dužni zadržati takve podatke radi poštivanja pravne obveze ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • ➢  Pravo na ograničenje obrade
  Imate pravo zahtijevati da ograničimo obradu Vaših Osobnih podataka. To Vam omogućuje da od nas zatražite prekid obrade Vaših Osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

  1. Ako želite da utvrdimo točnost podataka;
  2. Kada je naša upotreba podataka protuzakonita, ali ne želite da ih izbrišemo;
  3. Kada želite da čuvamo podatke čak i ako nam više nisu potrebni jer su Vama potrebni za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
  4. Uložili ste prigovor na našu upotrebu Vaših podataka, ali moramo provjeriti imamo li nadilazeće legitimne razloge za njihovu upotrebu.
 • ➢  Pravo na prenosivost podataka Imate pravo primiti svoje Osobne podatke koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavamo i strojno čitljivom formatu i imate ih pravo bez našeg ometanja prenijeti drugom voditelju obrade, ako te podatke obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja naših ugovornih obveza prema Vama (poput pružanja pravnih savjeta, zastupanja ili drugih usluga). Pravo na prenosivost podataka ne odnosi se na papirnate datoteke.
 • ➢  Pravo na prigovor Ako je pravna osnova za obradu Osobnih podataka naš legitimni interes ili legitimni interes treće strane, imate pravo na prigovor takvoj obradi na temelju Vaše posebne situacije. U tom slučaju više nećemo obrađivati Vaše Osobne podatke, osim ako možemo dokazati uvjerljive legitimne interese za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • ➢  Povlačenje privole Ako ste dali privolu na našu obradu Vaših Osobnih podataka, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. Međutim, to neće utjecati na zakonitost bilo koje obrade provedene prije nego što povučete privolu. Privolu možete povući na isti način na koji ste dali tu privolu, npr. putem elektroničke pošte. Možda ćemo od Vas zahtijevati da dokažete svoj identitet prije nego što pružimo tražene podatke. Ovo je sigurnosna mjera koja osigurava da se Osobni podaci ne otkrivaju bilo kojoj osobi koja ih nema pravo primiti. Također Vas možemo kontaktirati kako bismo zatražili dodatne informacije u vezi s Vašim zahtjevom za ubrzavanje našeg odgovora. Nećete morati platiti naknadu za pristup svojim Osobnim podacima (ili za korištenje bilo kojeg drugog prava). Međutim, možemo naplatiti razumnu naknadu ako je Vaš zahtjev očito neutemeljen, ponavlja se ili je pretjeran. Alternativno, mogli bismo odbiti udovoljiti Vašem zahtjevu u ovim okolnostima. Na sve legitimne zahtjeve nastojimo odgovoriti u roku od mjesec dana. Povremeno bi nam moglo trebati dulje od mjesec dana, ako je Vaš zahtjev posebno složen ili ste podnijeli više zahtjeva.

Također imate pravo podnijeti pritužbu lokalnom tijelu za zaštitu podataka. U Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

Sigurnost Osobnih podataka

Usvojili smo odgovarajuće sigurnosne mjere kako bismo spriječili slučajno gubljenje, korištenje ili pristupanje Vašim Osobnim podacima na neovlašten način, njihovu izmjenu ili otkrivanje. Osim toga, pristup Vašim Osobnim podacima ograničavamo na one zaposlenike, agente, izvođače i ostale treće strane koje ih zbog poslovnih potreba moraju znati. Oni će obrađivati Vaše Osobne podatke samo prema našim uputama i podliježu obvezama povjerljivosti.

Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje

U određenim ograničenim okolnostima, Vaše Osobne podatke možemo prenijeti u treće zemlje izvan EGP-a pod uvjetima utvrđenim u Odjeljku V GDPR-a za prijenos Osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije.

Kad god prenosimo Vaše Osobne podatke izvan EGP-a, osiguravamo da se primjenjuje barem jedno od sljedećeg:

 • ➢  Vaše ćemo osobne podatke prenijeti samo u zemlje za koje Europska komisija smatra da pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka (popis zemalja dostupan je ovdje);
 • ➢  Kada se Osobni podaci prenose izvršitelju obrade izvan EGP-a, možemo koristiti i posebne ugovore (standardne ugovorne klauzule) odobrene od strane Europske komisije koje osobnim podacima daju odgovarajuću zaštitu (dostupno ovdje);
 • ➢  Prijenos je inače u skladu s člancima 46. – 49. GDPR-a. Zadržavanje podataka Osobne podatke ćemo zadržati onoliko dugo koliko je razumno potrebno za ispunjenje svrha za koje smo ih prikupili, uključujući i u svrhu zadovoljenja svih pravnih, regulatornih, poreznih, računovodstvenih ili izvještajnih zahtjeva. Osobne podatke možemo zadržati dulje vrijeme u slučaju pritužbe ili ako opravdano vjerujemo da postoji mogućnost spora u vezi s našim odnosom koji uključuje ispitanika.Kako bismo odredili odgovarajuće razdoblje zadržavanja Osobnih podataka, uzimamo u obzir količinu, prirodu i osjetljivost Osobnih podataka, potencijalni rizik od štete zbog neovlaštene uporabe ili otkrivanja Vaših Osobnih podataka, svrhe u koje obrađujemo Vaše Osobne podatke i mogu li se te svrhe postići na druge načine te primjenjive pravne, regulatorne, porezne, računovodstvene ili druge zahtjeve.

  Prema propisima koji uređuju pružanje odvjetničkih usluga u Hrvatskoj, od nas se traži da zadržimo sve podatke o predmetu stranke u trajanju od 10 godina nakon završetka postupka koji se odnosi na taj predmet. Nadalje, prema hrvatskim propisima za sprječavanje pranja novca, od nas se traži da čuvamo regulatorne podatke i dokumente u razdoblju od 10 godina.

  Posljedice nepružanja Osobnih podataka

  Ne morate pružiti sve Osobne podatke navedene u ovoj Politici. Međutim, ako ne pružite određene Osobne podatke, možda nećemo moći odgovoriti na Vaš zahtjev, pružiti Vam pravne usluge ili Vam pružiti podatke za koje smatramo da bi Vam bili korisni. Na primjer, ako ne dostavite regulatorne podatke koje moramo prikupiti kako bismo ispunili svoju pravnu obvezu, možda nam neće biti dopušteno uspostaviti poslovni odnos ili ako ne pružite podatke o stranci, možda nećemo moći adekvatno pružati naše usluge.

  Automatizirano donošenje odluka

  Ne koristimo automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

  Kontaktirajte nas

  Ako imate pitanja u vezi s ovom Politikom, našim praksama u vezi privatnosti ili Vašim pravima, slobodno nas kontaktirajte na:

  Babić i partneri odvjetničko društvo d.o.o. Nova cesta 60 / 1. kat
  Zagreb, Hrvatska